KURUMSAL YAPI
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
İletişim /
Bilgi Güvenliği ve KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

Derince Belediyesi, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her turlu teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. Özgürlüklerin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.


VERİ SORUMLUSU

KVKK hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Derince Belediyesi tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilecektir.

KVKK uyarınca, Derince Belediyesi “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.


Adres           : Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 83 Derince / KOCAELİ

Telefon         : 0 (262) 239 40 15

Faks              : 0 (262) 239 40 22

Web Adresi   : http://www.derince.bel.tr

E-Mail Adres : bilgi@derince.bel.tr


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME, İŞLENME VE KULLANILMA AMAÇLARI

Kişisel veriler, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri uyarınca; hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi ve yürütülebilmesi, vatandaş taleplerinin karşılanabilmesi gibi kapsamlarda aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

1) Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılabilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,

2) Kurumsal web sitesi ve mobil uygulama üzerindeki e-belediye faaliyetlerinin yürütülmesi ve hizmetlerin geliştirilmesi,

3) Çağrı merkezi ve çözüm masası kanalı üzerinden yapılan bildirimlere dair iletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

4) Elektronik ortam ve platformlarda (Internet/e-belediye, mobil vb.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

5) Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek ve ilgili mevzuatlar uyarınca adli ve idari yetkili makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

6) Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, web sitesi, mobil uygulama ve e-belediye uygulamalarında işlem yapan vatandaşlarımızı tanıyabilmek ve vatandaş çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli kamusal faaliyetlerde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kamu kurum ve kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

7) Vatandaşlarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirebilmek,

8) Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet, istek ve önerileri değerlendirebilmek,

9) Yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, yürürlükteki mevzuattan doğan hakları kullanabilmek, hukuk işlerinin icrası/takibi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verebilmek,

10) Eğitim faaliyetleri kapsamında spor okullarına, etüt merkezlerine ve/veya kurslar için kayıt yapabilmek ve etkinlikleri yönetebilmek,

11) Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden sitemizi kullananların “çerez politikası” gereği, IP adresi ve benzeri bilgileri toplayabilmek,

12) İş amaçlı bağı bulunanlarla, iletişim kurabilmek ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

13) İş sözleşmelerimizin, sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,

14) Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

15) Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

16) İş birliği, ortak iş yapma, tedarik ve alt işverenlik, yükleniciler ile olan iş ve işlemler sırasında kullanmak,

17) Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında elde edilen sağlık bilgisi sonuçlarını sadece iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yasal düzenlemelere uygun olarak veri toplamak,

18) Hizmet binalarımız, meydanlarımız içinde güvenlik kameraları marifetiyle bina, tesis, park gibi yerlerde kamu güvenliği ve iş güvenliğini sağlayabilmek,

19) Ücretsiz ve kablosuz Internet hizmetlerinin verilmesi,

20) Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Derince Belediyesi tarafından işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince vatandaşlara ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK kapsamında öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. ve 5. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilin de olmak üzere;

1) Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebi ile,

2) Sözleşmelerin ifası hukuki sebebi ile ilişkili bankalar ve ihale yapılan şirketlerle,

3) Hukuki sebepler gereğince alt yüklenicilerle, hizmet sunulan veya hizmet alınan 3. kişilerle, bağlı iştiraklerle,

4) Acil tıbbi müdahaleler, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşları ile,

5) İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülükler uyarınca resmi ve özel kurumlarla paylaşılmaktadır.

Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan Derince Belediyesi tarafından gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır.


KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN DURUMLAR

Açık rıza bulunmasa dahi aşağıda yer alan hallerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda;

1) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

2) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

3) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

4) Derince Belediyesi’ nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

6) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

7) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek,

8) Derince Belediyesi’ nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kişisel verileriniz Derince Belediyesi tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

KVKK’nın 6. maddesi gereği sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz ise kanunlarda öngörülen hâllerde veya kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, Derince Belediyesi tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Derince Belediyesi, vatandaşlardan, personelinden, her türlü yazılı-sözlü-elektronik ortamdan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden KVKK’nın 4. maddesinin (2) numaralı bendindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5. maddesinin (2) numaralı bendi veya 6. maddesinin (3) numaralı bendinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileri toplayabilmekte, işleyebilmekte ve aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer mer’i mevzuattan doğan yükümlülükler de dahil olmak kaydıyla, Derince Belediyesi’nin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükleri kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdedilen sözleşmelerin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANACAĞI SÜRELER

KVKK’ya uygun olarak, kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca ve ardından hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla ilgili mevzuata uygun olarak gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

Ayrıca, doğabilecek bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileriniz saklanabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ

Derince Belediyesi’ne başvurularak;

1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4) Yurt içinde veya yurt dışına ‘aktarılıyorsa’ kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6) KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler (ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8)Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar, yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Derince Belediyesi’ne iletme hakkınız mevcuttur. Bu çerçevede Derince Belediyesi’ne KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.derince.bel.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Çenedağ Mah. Denizciler Cad. No: 83 Derince / KOCAELİ” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya “derincebelediye@hs01.kep.tr” KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız, görüş ve önerilerinizi 0 (262) 239 40 15 numaralı telefon veya bilgi@derince.bel.tr adresi üzerinden Derince Belediyesi’ne ulaştırabilirsiniz.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvurusunda, talep konusu hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metninde resmi mevzuatta yapılacak değişiklikler uyarınca güncelleme hakkı saklı tutulmaktadır.


Yazdır  l