DUYURU
 /  Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa /
Duyuru
METRUK YAPILAR İLANI

3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesinde; “Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.” hükmü getirilmiştir.

İlgili kanun hükmü gereğince yapı sahibinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde adresine ulaşılamayan, posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen metruk yapılara ait tebliğler Belediyemiz web sayfasında ilana çıkmıştır.                         
Aşağıda listede adresleri ve maliklerin isimleri yer alan metruk yapıların ilgililerine Belediyemizce alınan maili inhidam kararı ile alakalı bilgi ve itiraz talepleri için başvurularını  “Yapı Kontrol Müdürlüğü” ne yapmaları, herhangi bir başvurunun ilgililerince yapılmaması halinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereğince metruk yapılar hakkında Belediyemizce işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

Yapı Sahibinin

Maili inhidam durumundaki yapının 

İlan Süresi

Açıklama

T.C Kimlik No
Vergi No

Adı

Soyadı

Ada

Parsel

Mahalle

Cadde/Sokak

Kapı No

Başlangıç

Bitiş

16*******16

ENGİN GÖNENÇ

1954

6

İbni Sina

Bülent Sokak

7

13/03/2024

19/03/2024

Yapı sahibinin yurtdışında yaşadığı görüldüğünden yurt içi adres tespiti yapılamamıştır.